Hlášení

Podezření na vznik nežádoucího zdravotního účinku po konzumaci potraviny vybraného druhu

KDO HLÁSÍ?

Zdrojem informací o případném nežádoucím zdravotním účinku po požití potraviny mohou být jak samotní spotřebitelé (konzumenti), tak i odborní zdravotničtí pracovníci (lékaři, lékárníci, zdravotní sestry, nutriční terapeuti…).

CO HLÁSIT?

Hlášením je myšleno DOBROVOLNÉ podání podnětu týkajícího se vzniku nežádoucí zdravotní reakce po konzumaci potraviny vybraného druhu.

JAK a KAM HLÁSIT?

Hlášení můžete podávat ZDE prostřednictvím našeho elektronického formuláře, nebo ZDE prostřednictvím pdf formuláře, který zašlete na naši korespondenční adresu. Budete-li mít nějaké připomínky, či návrhy týkající se tématu nutrivigilance přejděte prosím na následující odkaz ZDE.

CO SE DĚJE S MÝM HLÁŠENÍM?

Každé hlášení je podrobeno analýze vedoucí k určení příčinné souvislosti, čili k určení míry pravděpodobnosti, s jakou daná potravina/doplněk stravy zapříčinila danou nežádoucí reakci. Tomuto určení předchází individuální posouzení obdržených informací, případně kontaktování spotřebitele pro doplňující informace, porovnání s ostatními hlášeními a také s informacemi ze zahraničí. Bude-li příčinná souvislost vyhodnocena jako závažná a mohla by takováto potravina/doplněk stravy ohrozit zdraví široké populace, informace budou předány příslušným orgánům ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo zdravotnictví, Krajské hygienické stanice), či kontrolním orgánům (SZPI…), které mohou podniknout na základě svých kompetencí opatření pro zajištění bezpečnosti zdraví spotřebitelů. Ochrana osobních údajů (GDPR): (text v úpravě)

JAKÝ TO MÁ SMYSL?

Vzhledem ke stálému rozšiřování škály výrobků a různých druhů potravin nejen na českém trhu je žádoucí vytvořit databázový systém potravin a jejich nežádoucích účinků. Všechny v něm nasbírané informace budou porovnávány s informacemi v zemích EU. Na jejich základě budou vytvořena a následně uplatněna příslušná opatření, která mohou přispět k prevenci nežádoucích zdravotních obtíží po konzumaci potravin v populaci.

VÝSTUPY

Průběžné výsledky budou uveřejňovány v aktualitách na webu nutrivigilance, nebo webu SZÚ, či sociálních sítích (fb …). Shrnutí všech podnětů a následných závěrů najdete ve výroční zprávě. První výroční zpráva (hlášení za rok 2015) se očekává v průběhu prvního čtvrtletí v roce 2016.